Skool Administrasie/ School Administration

Skool Administrasie/ School Adminstration

1. Gedragskode/ Code of Conduct

CODE OF CONDUCT
 
The aim of this code of conduct is to establish a disciplined and purposeful school environment which promotes and maintains the quality of learning.

AIMS OF THE CODE OF CONDUCT
Creating a positive and effective learning culture and sound education.
Developing and furthering mutual respect among staff members and the parent community inside the school.
Clearly defining the roles of educators, learners and parents to promote effective learning.
Promoting order and discipline, which is essential for effecting learning inside the school environment.
The development of the young immature learner in totality and guidance to adulthood (maturity).

CODE OF CONDUCT FOR LEARNERS
Learners will always behave with dignity according to the disposition of  Millennium Primary. They will not discredit the good name of the school through any actions in the school situation or privately.

The school focuses primarily on academic education and achievement. Violation of the educational climate of the school by any learner will not be tolerated. The teacher's discipline in the class situation will be accepted by all learners without exceptions, and every task given will be completed accurately and punctually. Strict actions will be taken against any learner whose actions may disrupt the generally organised, calm and dignified progress of the teaching and learning situation.

Learners will respect all teachers and persons in authoritative positions, e.g. leaders, class leaders, sport captains, coaches, umpires and parents. This applies to the school, school grounds, official and non-official school excursions and on the way to and from school.
 
All learners undertake to respect the dignity of co-learners as well as staff members. They will submit to all basic principles of good manners and may not in any way do harm to someone else.
 
Learners will be devoted to their studies and they will display punctuality, honesty, kindness and responsibility in all their actions.
 
Learners undertake to handle school property with respect and to always be aware of saving the environment.

GEDRAGSKODE
Hierdie gedragskode is daarop gerig om 'n gedissiplineerde en doelgerigte skoolomgewing, wat toegewys is aan die bevordering en instandhouding van die gehalte van die leerproses, te vestig.
  
DOEL VAN DIE GEDRAGSKODE  
Die skep van 'n positiewe leerkultuur en om effektiewe onderrig daar te stel.
Die ontwikkeling en bevordering van wedersydse respek en verdraagsaamheid binne die skoal, tussen personeel en die ouergemeenskap.
Duidelike omskrywing van die rol van die opvoeders, leerders en ouers sodat effektiewe onderrig bevorder word.
Die bevordering van dissipline en orde binne die skoal om sodoende effektiewe onderrig te laat plaasvind.
Die ontwikkeling in die geheel van die onvolwasse leerder en begeleiding tot volwassenheid.

GEDRAGSKODE VAN LEERDERS
Leerders sal hulle altyd waardig aan die aard en karakter van Laerskool Millennium gedra en nie deur enige optrede die goeie naam van die skoal aantas nie, hetsy in die skoolsituasie of in private hoedanigheid. 
 
Die skool is primer gerig op akademiese opleiding en prestasie. Geen leerder mag die opvoedingsklimaat van die skoal versteur nie. Derhalwe sal alle leerders te alle tye dissipline in die klassituasie deur die onderwyser onvoorwaardelik aanvaar en alle opdragte en take noulettend uitvoer. Streng optrede sal geneem word teen enige leerder wat die goeie orde in die skool en die algemene geordende, rustige en waardige voortgang van die onderwyssituasie, versteur.
 
Dit sluit in alle personeel, leiers, klaskapteine, kapteine van sportspanne, afrigters, skeidsregters en ouers. Dit geld op pad na en van die skool, op die skoolterrein en tydens ampetlike en nie-amptelike
skooluitstappies. 
 
Leerders onderneem om die menswaardigheid van mede-leerders en personeel te respekteer en om hulle aan alle basiese beginsels van wat algemeen as goeie maniere beskou word, te onderwerp en nooit deur enige opsetlike handeling iemand anders te benadeel nie. 
 
Leerders onderneem om pligsgetrou in hulle studies, stiptelik, beleefd, eerlik en verantwoordelik in hulle optrede te wees. 
 
Leerders onderneem om hulle eie, mede-leerders, personeel en skooleiendom met respek te hanteer en op bewaring van die omgewing ingesteld te wees.

2. Persoonlike Voorkoms/ Personal Appearance

PERSOONLIKE VOORKOMS
 
· Hare: Geen "dreadlocks" word toegelaat nie.
Seuns: Gel word nie toegelaat nie.
     Seuns se hare nie oor die ore of wenkbroue nie.
     Geen haarkleur nie. Hare egalig, geen "steps".
Dogters: Hare langer as kraaglengte moet vasgebind of gevleg wees.
     Alle bykomstighede moet rooi of swart wees.
     Geen dekoratiewe haarknippies nie.
     Geen grimering nie.
     Geen haarkleur vir dogters nie.
     Dogters se kuif nie langer as wenkbroue nie.

· Naels: Skoon en kort geknip, geen naellak.

· Juwele: Geen juwele nie behalwe een seelring en horlosie. Slegs silwer of goue oorringetjies of inskietbolletjies (1 gaatjie per oor).
Seuns mag geen oorbelle, armbande of hangertjies dra nie.
 
· LO: Rooi Millies hemp, swart rugbybroek, skoolkouse en hardloop tekkies met veters
 
PERSONAL APPEARANCE

· Hair: No dreadlocks are allowed.
Boys: Gel is not allowed.
     Boys hair should be above the ears and should not touch the eyebrows.
     No colouring of hair. Hair even. No "steps".
Girls: Longer hair reaching the collar must be fastened or braided.
     All accessories must be red or black.
     No decorated hair accessories.
     No makeup will be allowed.
     No colouring of hair.
     Girls fringes must not reach the eyebrows.
 
· Nails: Short and clean, no cutex.
 
· Jewellery: Only one signature ring and watch. Only small golden or silver earrings and plain studs will be allowed. (One per ear).
Boys are not allowed to wear earrings, bangles or pendants.
 
· PE: Red Millies shirt, black rugby shorts, school socks and running shoes with laces.

3. Dissipline/ Discipline

VIOLATIONS
Violations are indicated at each term's detention. 

PUNISHMENT: 
8 violations   -   Detention from 13:30 - 16:30. NO TRANSPORT AFTERWARDS.
16 violations -   Detention from 13: 30 - 16: 30. NO TRANSPORT AFTERWARDS.
24 violations -   Parents will be called in for an appointment.


In the case of serious violations e.g. smoking or drinking at school, drugs, vandalism, pornography, etc. parents will be phoned immediately for an appointment at school. 

If a learner's violations are not signed within two days of the violation date, he/ she will receive a direct detention. If a learner's diary is destroyed or lost, he/she must buy his/her own diary. 

If a diary is not covered with plastic, detention marks will be given. 

Parents who do not fetch their children at the waiting area within half an hour after detention, will be invited for an appointment at school. If a learner's detention letter is not signed within two days, he/she will get another direct detention for the following week. 

You can be asked to keep your child at home for a while or transfer him/her to another school. 

Our main goal at Laerskool Millennium Primary is to keep your child happy and safe. Therefore we need strong discipline at all times. Please co-operate in this matter. For any enquiries, you are welcome to phone Mr H.S. Verster during school hours at (011) 953 3786/7.

OORTREDINGS 
Oortredings word by elke kwartaal se detensie aangedui. 

STRAF VIR DIE OORTREDINGS PER KWARTAAL 
8 oortredings   -   Detensie van 13:30 tot 16:30. GEEN BUSVERVOER NA DETENSIE NIE.
16 oortredings -  Detensie van 13:30 tot 16:30. GEEN BUSVERVOER NA DETENSIE NIE.
24 oortredings -  Skool sal ouers skakel vir 'n afspraak.


In die geval van ernstige oortredings soos bv. sigarette of drank by die skool, dwelms, vandalisme, pornografie, ens. sal ouers dadelik geskakel word vir 'n afspraak. 

Indien 'n leerder se oortredings nie binne twee dae van inskrywing geteken is nie, sal 'n direkte detensie aan die leerder gegee word. 

lndien 'n leerder se dagboek verniel is of wegraak, moet hy/sy self 'n nuwe dagboek koop. lndien die dagboek nie met plastiek oorgetrek is nie, sal detensie merke gegee word. 

Ouers wat nie hulle kinders binne 'n halfuur na detensie kom afhaal by die wagarea nie, sal uitgenooi word vir 'n afspraak by die skoal. 

lndien 'n leerder se detensiebrief nie binne twee dae geteken is nie, sal die leerder weer 'n detensie kry vir die daaropvolgende week. 

Daar kan gevra word om u kind vir 'n tydperk by die huis te hou of by 'n ander skool in te skryf. 

Dit is vir ons baie belangrik dat u kind gelukkig en veilig by Laerskool Millennium moet wees. Daarom is dit vir ans belangrik om goeie dissipline uit te oefen. Ons vra asseblief u samewerking in hierdie verband. lndien daar enige navrae is kan u Mnr H.S. Verster gedurende skoolure skakel by (011) 953 3786/7.

4. Skoolfonds/ School Fees

SKOOLFONDS 2017

R 10 440-00 per leerder per jaar (Skoolgeld R 870-00 pm x 12 maande = R 10 440-00)

EERSTE PAAIEMENT VAN R870 BETAALBAAR VOOR 31 DESEMBER 2017
Volle vereffening voor 31 Desember 2017 = R10 440 – R870-00 = R9 570-00 (1 maand korting).
Volle vereffening voor 28 Februarie 2018 = R10 440 – R500-00 = R9 940 (R500-00 korting).

SCHOOL FEES 2017

R 10 440-00 per learner per year (School fee R 870-00 pm x 12 months = R 10 440-00)

FIRST INSTALLMENT OF R870 PAYABLE BEFORE 31 DECEMBER 2017
Full payment before 31 December 2017 = R 10 440-00 – R870-00 = R9 570-00 (1 month discount).
Full payment before 28 February 2018 = R 10 440-00 – R500-00 = R9 940 (R500-00 discount).

Laerskool Millennium Primary


Our administration officers oversee the daily operations of the school and are an important link between learners and parents and the school.