Skool Administrasie/ School Administration

Skool Administrasie/ School Adminstration

1. Gedragskode/ Code of Conduct

CODE OF CONDUCT
 
The aim of this code of conduct is to establish a disciplined and purposeful school environment which promotes and maintains the quality of learning. 

1. AIMS OF THE CODE OF CONDUCT

 Creating a positive and effective learning culture and sound education. Developing and furthering mutual respect among staff members and the parent community inside the school. 

Clearly defining the roles of educators, learners and parents to promote effective learning.

 Promoting order and discipline, which is essential for effecting learning inside the school environment. The development of the young immature learner in totality and guidance to adulthood (maturity).

 2. CODE OF CONDUCT FOR LEARNERS

 Learners will always behave with dignity according to the disposition of Millennium Primary. They will not discredit the good name of the school through any actions in the school situation or privately. 

The school focuses primarily on academic education and achievement. Violation of the educational climate of the school by any learner will not be tolerated. The teacher’s discipline in the class situation will be accepted by all learners without exceptions, and every task given will be completed accurately and punctually. Strict actions will be taken against any learner whose actions may disrupt the generally organised, calm and dignified progress of the teaching and learning situation.

Learners will respect all teachers and persons in authoritative positions, e.g. leaders, class leaders, sport captains, coaches, umpires and parents. This applies to the school, school grounds, official and non official school excursions and on the way to and from school. 

All learners undertake to respect the dignity of co-learners as well as staff members. They will submit to all basic principles of good manners and may not in any way do harm to someone else. 

Learners will be devoted to their studies and they will display punctuality, honesty, kindness and responsibility in all their actions. 

Learners undertake to handle school property with respect and to always be aware of saving the environment. 

NO CELLPHONES ALLOWED WITHOUT PRIOR ARRANGEMENTS WITH THE PRINCIPAL 

IF A LEARNER IS LATE FOR SCHOOL TWICE A WEEK, THE LEARNER WILL RECEIVE A DIRECT DETENTION 

THE SCHOOL TAKES NO RESPONSIBILITY FOR LEARNERS IN THE WAITING AREA AFTER 15:00


GEDRAGSKODE
Hierdie gedragskode is daarop gerig om ‘n gedissiplineerde en doelgerigte skoolomgewing, wat toegewys is aan die bevordering en instandhouding van die gehalte van die leerproses, te vestig. 

1. DOEL VAN DIE GEDRAGSKODE 

Die skep van ‘n positiewe leerkultuur en om effektiewe onderrig daar te stel. Die ontwikkeling en bevordering van wedersydse respek en verdraagsaamheid binne die skool, tussen personeel en die ouergemeenskap. 

Duidelike omskrywing van die rol van die opvoeders, leerders en ouers sodat effektiewe onderrig bevorder word. 

Die bevordering van dissipline en orde binne die skool om sodoende effektiewe onderrig te laat plaasvind. Die ontwikkeling in die geheel van die onvolwasse leerder en begeleiding tot volwassenheid. 

2. GEDRAGSKODE VAN LEERDERS

 Leerders sal hulle altyd waardig aan die aard en karakter van Laerskool Millennium gedra en nie deur enige optrede die goeie naam van die skool aantas nie, hetsy in die skoolsituasie of in private hoedanigheid. 

Die skool is primêr gerig op akademiese opleiding en prestasie. Geen leerder mag die opvoedingsklimaat van die skool versteur nie. Derhalwe sal alle leerders te alle tye dissipline in die klassituasie deur die onderwyser onvoorwaardelik aanvaar en alle opdragte en take noulettend uitvoer. Streng optrede sal geneem word teen enige leerder wat die goeie orde in die skool en die algemene geordende, rustige en waardige voortgang van die onderwyssituasie, versteur. 

Leerders moet respek betoon teenoor alle personeel wat in gesagsposisies teenoor die leerder staan. Dit sluit in alle personeel, leiers, klaskapteine, kapteine van sportspanne, afrigters, skeidsregters en ouers. Dit geld op pad na en van die skool, op die skoolterrein en tydens ampetlike en nie-amptelike skooluitstappies.

Leerders onderneem om die menswaardigheid van mede-leerders en personeel te respekteer en om hulle aan alle basiese beginsels van wat algemeen as goeie maniere beskou word, te onderwerp en nooit deur enige opsetlike handeling iemand anders te benadeel nie.

Leerders onderneem om pligsgetrou in hulle studies, stiptelik, beleefd, eerlik en verantwoordelik in hulle optrede te wees.

Leerders onderneem om hulle eie, mede-leerders, personeel en skooleiendom met respek te hanteer en op bewaring van die omgewing ingesteld te wees. 

GEEN SELFONE WORD TOEGELAAT SONDER VOORAF TOESTEMMING VAN HOOF
 INDIEN ‘N LEERDER TWEE KEER PER WEEK LAAT KOM VIR SKOOL SAL DIE LEERDER DIREKTE DETENSIE KRY

 DIE SKOOL NEEM GEEN VERANTWOORDELIKHEID VIR LEERDERS IN DIE WAGAREA NA 15:00 NIE

2. Persoonlike Voorkoms/ Personal Appearance

PERSOONLIKE VOORKOMS
 
Hare: Geen “dreadlocks” word toegelaat nie.

 Seuns:
Gel word nie toegelaat nie. Seuns se hare nie oor die ore of wenkbroue nie. Geen haarkleur nie. Hare egalig, geen “steps” maar kan oorgaan in ‘n kort kuif. Hare mag nie skoon geskeer wees om die ore. 

Dogters: Hare langer as kraaglengte moet vasgebind of gevleg wees. Alle bykomstighede moet rooi of swart wees. Geen dekoratiewe haarknippies nie. Geen grimering nie. Geen haarkleur vir dogters nie. Dogters se kuif nie langer as wenkbroue nie. 

Naels: Skoon en kort geknip, geen naellak. 

Juwele: Geen juwele nie behalwe een seelring en horlosie (geen SMART horlosies). Slegs silwer of goue oorringetjies of inskietbolletjies (1 gaatjie per oor). Seuns mag geen oorbelle, armbande of hangertjies dra nie.

 LO: Rooi Millies hemp, swart rugbybroek, skoolkouse en hardloop-tekkies (oorwegend swart of wit, geen neon kleure) met veters, indien nie, skoolklere.
 
 
PERSONAL APPEARANCE

Hair:
No dreadlocks are allowed. 

Boys: Gel is not allowed. Boys hair should be above the ears and should not touch the eyebrows. No colouring of hair. Hair even. No “steps” and short on top. Hair not shaven clean around the ears. 

Girls: Longer hair reaching the collar must be fastened or braided. All accessories must be red or black. No decorated hair accessories. No make up will be allowed. No colouring of hair. Girls fringes must not reach the eyebrows.

 Nails: Short and clean, no cutex. 

Jewellery: Only one signature ring and watch (No SMART watches). Only small golden or silver earrings and plain studs will be allowed. (One per ear) Boys are not allowed to wear earrings, bangles or pendants.

 PE: Red Millies shirt, black rugby shorts, school socks and running shoes (predominantly black or white, no neon colours) with laces, if not, school uniform.

3. Dissipline/ Discipline

DISSIPLINE
OORTREDINGS:
Oortredings word by elke kwartaal se detensie aangedui.
 STRAF VIR DIE OORTREDINGS PER KWARTAAL 

8 oortredings per week 
Detensie van 13:30 tot 16:30 GEEN TOESIG NA 17:00

 Na 2de detensie word ouers geskakel om afspraak te maak met die dissiplinêre komitee waar ‘n waarskuwingsbrief geteken sal word. 

As daar nie ‘n verbetering in gedrag is na die waarskuwingsbrief nie, kan daar ‘n moontlike tydelike skorsing plaasvind. 

In die geval van ernstige oortredings soos bv. sigarette of drank by die skool, dwelms, vandalisme, pornografie, ens. sal ouers dadelik geskakel word vir ‘n afspraak. 

Indien ‘n leerder se oortredings nie binne twee dae van inskrywing geteken is nie, sal ‘n direkte detensie aan die leerder gegee word.

 Indien ‘n leerder se detensiemerkies die toegelate aantal per jaar oorskry, sal daar van sy/haar voorregte ontneem word bv. leierposisies, erkenningsfunksies, uitstappies ens.

 Indien ‘n leerder se dagboek verniel is of wegraak, moet hy/sy self ‘n nuwe dagboek koop. Indien die dagboek nie met plastiek oorgetrek is nie, sal detensie merke gegee word. 

Ouers wat nie hulle kinders binne ‘n halfuur na detensie kom afhaal by die wagarea nie, sal uitgenooi word vir ‘n afspraak by die skool en die kinders kan by Krugersdorp Polisiestasie afgelaai word.

Indien ‘n leerder se detensiebrief nie binne twee dae geteken is nie, sal die leerder weer ‘n detensie kry vir die daaropvolgende week.

 Daar kan gevra word om u kind vir ‘n tydperk by die huis te hou of by ‘n ander skool in te skryf indien hy/sy te veel oortredings het.

 Ons skool verdaag om 13:30. Leerders wat sport– of kultuuraktiwiteite doen, oefen tot 14:30. Die ander leerders kan dan huis toe gaan om 13:30. Daar is geen toesig na 15:00 in wagarea nie. Die kinders wat later bly se ouers kan by die welsyn aangekla word vir verwaarlosing van hul kind. Naskool is beskikbaar. 

Daar is ook vrywillige toesigklasse waar leerders onder toesig huiswerk kan doen. Leerders sal nie toegelaat word in die wagarea in hierdie tyd nie.

Die skool neem geen verantwoordelikheid indien ‘n leerder nie by die toesigklasse aanmeld nie, op die skoolterrein rondloop of die skoolterrein verlaat nie. 

Indien ‘n leerder geen oortredings in ‘n week het nie, mag hy/sy op die Vrydag gewone klere aantrek. 

Dit is vir ons baie belangrik dat u kind gelukkig en veilig by Laerskool Millennium moet wees. Daarom is dit vir ons belangrik om goeie dissipline uit te oefen. Ons vra asseblief u samewerking in hierdie verband. 

Vir enige navrae, kontak die volgende persone gedurende skoolure by 011 953 3786/7: 
 Graad 4 & 6: Mnr H. Verster 
 Graad 5 & 7: Mnr E Coetzee 
 Graad 1 tot 3: Me L Britz

DISCIPLINE
VIOLATIONS: 


Violations are indicated at each term’s detention. 
PUNISHMENT: 8 violations per week
Detention from 13:30 - 16:30 NO SUPERVISION AFTER 17:00 


After second detention, parents will be contacted to arrange a meeting with the disciplinary committee where a warning letter will be signed.

 If there is no improvement in behaviour after the warning letter is signed, it can result in temporary suspension. 

In the case of serious violations e.g. smoking or drinking at school, drugs, vandalism, pornography, etc. parents will be phoned immediately for an appointment at school. 

If a learner’s violations are not signed within two days of the violation date, he/she will receive a direct detention. 

If a learner’s detention marks are over the limit, his/her privileges will be taken away e.g. leadership roles, honours evening attendance, outings, etc.

 If a learner’s diary is destroyed or lost, he/she must buy his/her own diary. If a diary is not covered with plastic, detention marks will be given. 

Parents who do not fetch their children at the waiting area within half an hour after detention, will be invited for an appointment at school and their children can be taken to the Krugersdorp Police Station.

 If a learner’s detention letter is not signed within two days, he/she will get another direct detention for the following week.

 You can be asked to keep your child at home for a while or transfer him/her to another school if he/she has too many violations.

Our school comes out at 13:30. Learners who participate in sport and/or cultural activities will practice until 14:30. The rest of the learners may go home at 13:30. There are no supervision after 15:00 in the waiting area. The parents who leave their children after 15:00 could be reported to the welfare for neglect of their children. School aftercare is available. 

There will be voluntary supervision classes where learners can do homework under supervision. Learners will not be allowed in the waiting area during this time.

The school takes no responsibility if a learner does not report to a supervision class, walks around on school grounds or leaves the school grounds. 

If a child has no violations for a week, he/she is allowed to wear casual clothes on the Friday.

Our main goal at Laerskool Millennium Primary is to keep your child happy and safe. Therefore we need strong discipline at all times. Please co-operate in this matter. 

For any enquiries, please contact the following persons during school hours at 011 953 3786/7. 

Grade 4 & 6: Mr H. Verster
Grade 5 & 7: Mr E Coetzee
Grade 1 to 3: Ms L Britz

Laerskool Millennium Primary


Our administration officers oversee the daily operations of the school and are an important link between learners and parents and the school.