Akademie/ Academics

Akademie/ Academics

Hier by hierdie besondere laerskool, Laerskool Millennium, is akademie prioriteit. Die nasionale KABV Kurrikulum word gevolg. 

At Millennium Primary academics is our biggest priority. The national CAPS Curriculum is followed.  
                            

1. Grondslagfase/ Foundation Phase

Die akademie in die grondslagfase is vir ons uiters belangrik. ‘n Goeie fondament word gelê vanaf graad een en alles moontlik word gedoen om leerders te begelei om suksesvol te wees. Die skool beskik oor ervare personeel wat op hoogte is met die KABV Kurrikulum. 

In die grondslagfase word die werk verdeel in vier vakke, nl. Huistaal (Afrikaans of Engels), Eerste Addisionele Taal (Afrikaans of Engels), Wiskunde en Lewensvaardighede (Bybelonderrig, Kuns, musiek en LO). 

Ouers se betrokkenheid is uiters belangrik vir suksesvolle leer en ons wil graag saam met u werk, sodat die kind sy of haar volle potensiaal sal bereik. Elke kind is vir ons belangrik en elke kind maak ‘n verskil! 

The academic work in the Foundation Phase is extremely important to us. A good foundation is laid from grade one. The school has qualified and experienced teachers with a good knowledge of the CAPS Curriculum. 

In the Foundation Phase we offer four subjects: Home Language (Afrikaans or English), First Additional Language (Afrikaans or English), Mathematics and Life Skills (Bible, Art, Music and PT). 

Parental involvement is very important to us and we would like to work with you, so that every child can meet his/her full potential. Every child is important and every child makes a difference.


2. Intersen Fase/ Intersen Phase

Daar word met trots aan die einde van elke kwartaal erkenning gegee aan die Top 10 leerders in elke graad in die saal, voor die hele skool. 

Leerders kry verder gereeld die geleentheid om aan verskeie olimpiades deel te neem. Ons neem ook deel aan wiskunde kompetisies, gereël deur die Departement. 

Ons skool beskik ook oor ‘n volledige toegeruste mediasentrum met ‘n verskeidenheid storieboeke, vakliteratuur, naslaanbronne en plakkate. 

At the end of each term, recognition is given to our Top 10 academic achievers in each grade in the hall. 

Learners also get the opportunity to participate in various Olympiads and Mathematics competitions hosted by the Department. 

Our school also has a fully equipped library with a variation of story books, subject literature and resources.


Laerskool Millies Primary


          "Every child is important and every child makes a difference"